Όλες οι τάξεις

Το υλικό της Αγωγής Υγείας (Οικιακής Οικονομίας) είναι σχεδιασμένο βάσει του Προγράμματος Σπουδών Αγωγής Υγείας (Π.Σ.Α.Υ.) το οποίο συνιστά μια προληπτική προσέγγιση της υγείας, αφού είναι οργανωμένο βάσει των τεσσάρων αξόνων του Π.Σ.Α.Υ. (γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις). Το εν λόγω υλικό αποτελείται από τους Οδηγούς Εκπαιδευτικού, τα Διαθεματικά, τα Λογισμικά, την Ειδική Αγωγή, τα Χρήσιμα Διδακτικά εγχειρίδια και το Χρήσιμο Πληροφοριακό Υλικό σε θέματα Αγωγής Υγείας.